Välkommen till vår hemsida

Arkösunds samfällighetsförening ansvarar för vägen Världens Ände som startar vid Arkösunds samhälle och sträcker sig cirka 3 km efter kusten i sydlig riktning.

165 fastigheter är anslutna till samfälligheten.

Första hälften av vägen är belagd och den andra är grusväg.

AKTUELLT (Hemsidan uppdaterad 20210622)

Styrelsen ber:
- att Du som mottagare för fastigheten för informationen vidare till eventuella delägare.
- att Du som får brev överväger att lämna Din epostadress vilket medför lägre kostnader.
- att Du meddelar ditt mobiltelefonnummer så att vi kan informera på ett snabbare sätt. (20190326) 


----------------------------------------------------------------------

NYTT

Rensning av väg- och dikeskanter avseende växtlighet planeras ske under första halvan av juli. Kontakta  070-3455440 om särskild försiktighet bedöms behövas pga ev. häckar etc. (20210622)


Årsmöteskallelse med möteshandlingar finns nu under fliken Årsstämma och har sänts till respektive fastighet. (20210610) 


Årsmöte planeras äga rum söndag 4 juli kl 10.00 i lokalen "Skärgåden" med preliminärt max 20 personer samt obegränsat antal fullmakter per ombud. Kallelse beräknas sändas ut andra veckan i juni. (20210601)


Hyvling och grusning av grusvägen planeras ske

va14-15. (20210402)


Viktbegränsningen för vägen borttagen fr o m 2021-03-24. (20210324)


Vår väg kommer p g a tjällossningen att viktbegränsas till max 4 ton bruttovikt fr o m 2021-02-24 och ca 4 veckor framåt. Glöm inte att detta kan påverka dina planerade transporter. Överträdelse kan medföra polisanmälan. Se vidare " Bra att veta". (20210223)

Fakturor avseende årsavgift och i förekommande fall reglering av värde för ändrade andelar har skickats till medlemmarna. Årsmötesprotokollet skickades också. (20201031)

Protokoll från årsmötet 20200927 finns under årsstämma-fliken och här. (20201010)


Kallat till årsmöte 27 sept. kl 1000 i "Skärgården" med max 20 deltagare men utökat antal medlemmar per ombud. Föranmälan senast 15 sept. till arkosundssamfallighet(at)varldensande.se .

Se fliken "Årsstämma". (20200831)


- Inom de närmaste veckorna kommer dikesslåtter att ske. Beställning gjordes i början av juli.
- "Tvättbräda" i backen i höjd med Svanvik-Vaktudden kommer att åtgärdas inom kort. 

- Trafikverket har gjort s k 5-årsinspektion med godkänt resultat. Anmärkningar på dålig beläggning av den ej grusade delen och att vi sökt och fått beviljat bidrag för renovering. Behov av dikesslåtter noterades även. (20200629)


Årsmöte 2020 är uppskjutet t v pga pandemin. Årsmöteshandlingar finns i reducerad form under fliken Årsstämma. "Bra att veta" skriften har uppdaterats se under dess flik. (20200531)  Eller klicka här för hela informationen.


Lagningar av de bedömt mest akuta felen på den belagda vägdelen är färdiga inför vintern. Förutom 124 kvm fläckvisa lagningar har 84 m helbredd belagts med ABT  ("normal asfalt") istället för den enklare asfaltfräsmassan som beställdes men föreningen betalar bara för fräsmasse-alternativet som är tre gånger billigare än ABT  samtididigt som ABT är en betydligt bättre produkt.
Denna möjlighet föreslogs av entreprenören pga att den kalla väderleken väntades ge för dålig bindning av fräsmassan och det var entreprenören som föreslog fräsmasselösning ursprunglligen.
(20191108) 


Länk till Transportstyrelsens trafikföreskriftssamling har lagts in under Länkar. (20191108)


Årsvgiftsfaktura samt info från styrelsen har skickats ut 25 okt. HAR DU INTE FÅTT epost om detta ber vi dig kontakta arkosundssamfallighet@varldensande.se snarast. (20191101)

Lagning av akut dåliga delar på den belagda vägdelen kommer att ske de närmaste veckorna. Trafik beräknas kunna passera utan större olägenhet. (20191009)


Uppdaterad version av "Bra att veta" finns under dess flik. (20191009)


P-förbudszonskylt för Världens Ändevägen söderut "från hotellet" är nyligen uppsatt. Enligt årsmötesbeslut. (20190909)


Protokoll från årsmötet inlagt under fliken Årsstämma. (20190628)


Rensning av väg- och dikeskanter avseende växtlighet kommer att ske under första halvan av juli. Kontakta  070-3455440 om särskild försiktighet bedöms behövas pga ev. häckar etc. (20190612)


Under fliken länkar är Järnvägsskogens Samfällighetsförening tillagd. (20190612)


Kallelse till årsmöte har skickats ut via epost och brev, se även under fliken årsstämma på denna hemsida. (20190527)


Begränsad lagning av fläckvis dåliga delar på den belagda vägdelen kommer att ske 30.4 på f m. Trafik beräknas kunna passera utan större olägenhet. (20190329)


Bruttoviktsbegränsning borttagen fr o m 20190329. Sopning av belagda vägen är beställd, men regn behöver inväntas p g a dammning. (20190329)

 

Information från Valberedningen finns under fliken Övrigt eller klicka här. Epost och brev har också sänts till resp. fastighets info-mottagare. (20190326)

GÄLLER EJ. VARNING FÖR TJÄLSKADOR PÅ DEN ASFALTERADE VÄGDELEN! Fr o m 2019-02-16 gäller max bruttovikt 4 ton för fordon på vår väg. 
Viktigt att planera transporter efter detta. OBS vid särskilda behov måste kontakt tas med Lars Fahlén 070-3455440 eller Birger Fredriksson 070-3649991. Se även "Bra att veta"-fliken. (20190215)


Information om snöröjningen och halkbekämpningen. Se under fliken Övrigt. (20190117)  

 

Asfaltlagninarna gjordes klara under början på november. (20181128)

 

Kommunen har  meddelat att detaljplanen är överklagad och skickas vidare till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Detaljplanen är även överprövad av länsstyrelsen som fortsätter sin hantering av ärendet gällande deras beslut om överprövning. Se länk

http://www.norrkoping.se/boende-trafik-och-miljo/planer-och-byggprojekt/detaljplaner/kalebo-arkosund.html (20181128)

 

Fakturor för årsavgift och i förekommande fall avgift för uppdatering i Lantmäteriets register.skickades ut ca 6 nov. (20181128)

 

"Bra att veta"-dokumentet är uppdaterat.  (20181011)

 

Grävning för fiberkomplettering kommer att ske vid Nodras pumpstationer under hösten. (20181011)

 

Stadsplaneringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 september 2018, § 191, att anta detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39,2:40 och 2:67med närområde inom Arkösund i Norrköpingskommun, del 2, upprättad den 24 mars 2011, reviderad den 18 november 2011 och den 3 september 2018. (20181002)

 

Lantmäteriet har godkänt de 39 andelsuppdateringar och de 4 inträden som vi anmält i mars 2018. Respektive fastighet har informerats via epost/post. (20181002)